Användarvillkor för Visitfinland.com

Visit Finland är en del av Business Finland Oy, ett icke vinstdrivande företag som ägs till 100 % av finska staten. Visit Finland (nedan kallat Business Finland Oy, Visit Finland eller vi) har skapat webbplatsen Visitfinland.com (nedan kallad webbplatsen) för att ge information om Finland som ett intressant resmål samt ge information om finska reseföretags produkter. Dessutom tillhandahåller Visitfinland.com information om internationella reseföretag, konferensarrangörer och journalister. Välkommen till vår webbplats!

Användningen av webbplatsen Visitfinland.com kräver godkännande av följande villkor (nedan kallade villkoren). Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa användarvillkor. Du får inte använda webbplatsen om du inte godkänner dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra användarvillkoren när som helst genom att uppdatera dem på webbplatsen.

Användning av Visitfinland.com och tillgänglighet  

Webbplatsen kan nås på en dator eller motsvarande enhet, delar därav kan skrivas ut och material som den innehåller kan komma att avslöjas ytterligare enligt definitionen i dessa villkor.  Det är förbjudet att använda sidorna eller materialet på dem för andra ändamål än icke-kommersiella utan föregående skriftligt tillstånd från oss.

Vi strävar efter att erbjuda digitala tjänster som kan användas av vem som helst oavsett omständighet. Tillgängligheten förbättrar kvaliteten på digitala tjänster och främjar tillgång till offentliga tjänster för alla. Läs mer om Business Finlands tillgänglighetsstandarder här.

Informationens korrekthet

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att all information på webbplatsen är korrekt. Hör av dig om du hittar felaktig information på webbplatsen så ska vi korrigera den så snart som möjligt i den mån vi håller med. Du bör själv verifiera all information innan du förlitar dig på den.

Vi gör inga utfästelser om att informationen är korrekt och aktuell eller fullständig och tar inget ansvar för någon förlust eller skada som orsakas av felaktig information. Denna webbplats innehåller en stor mängd information och det kommer oundvikligen att finnas fel i den, särskilt eftersom datum och tider för händelser kan ändras och annulleringar kan uppstå. Du rekommenderas att kontrollera direkt med arrangörerna för evenemanget i fråga innan du gör några bokningar.

Visitfinland.com som distributör av innehåll

Vi är en distributör (och inte en utgivare) av innehåll som tillhandahålls av tredje part och webbplatsens användare. Alla åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden, eller annan information och annat innehåll som uttrycks eller görs tillgängligt av tredje part, inklusive informationsleverantörer eller användare, är författarnas eller distributörernas och inte våra. Vi stödjer inte nödvändigtvis och ansvarar inte heller för korrektheten eller tillförlitligheten i någon åsikt, rådgivning eller några uttalanden som görs på webbplatsen.

Varor och tjänster som annonseras

Varor eller tjänster som annonseras eller erbjuds för köp på webbplatsen (sponsrade länkar och banderoller) tillhandahålls av våra partner och omfattas av avtal mellan användaren och vår partner, inte Business Finland Oy, Visit Finland. Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att välrenommerade leverantörer används på webbplatsen, tar vi inget ansvar som härrör från leveranser av sådana partners. All sådan verksamhet sker enligt partnerns användarvillkor och användaren och kan nås från webbplatsen.

Användaren är ansvarig för att granska och acceptera villkoren för varje partner innan några köp görs. Eftersom avtalet ingås mellan användaren och partnern ska eventuella frågor eller klagomål göras direkt till partnern.

Länkar på webbplatsen

Om webbplatsen tillhandahåller länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster, har vi inget ansvar för innehållet eller tjänsterna på tredje parts webbplatser. Användningen av tredje parts webbplatser sker helt på egen risk. Läs användarvillkoren och godkänn dem innan du använder webbplatsen.

Immateriella rättigheter och begränsad licens

All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till design, filer, text, material, grafik, bilder, foton, ljudfiler och/eller all annan information tillhör Business Finland Oy, Visit Finland och/eller våra licensgivare (allt tillsammans ”materialet”).

Vi ger dig en begränsad, icke-underlicensierbar rätt att få tillgång till denna webbplats, använda de tjänster som ingår på webbplatsen och att skriva ut materialet för personlig, icke-kommersiell användning i informationssyfte.

Meddelanden som publiceras av oss och andra dokument som är avsedda att offentliggöras kan användas för offentlig kommunikation förutsatt att informationskällan anges när den används.

Vi förbehåller oss rätten att, utan förvarning och efter eget gottfinnande, avsluta din licens att använda webbplatsen, och att blockera och/eller förhindra din framtida tillgång till och användning av webbplatsen. Ditt häri nämnda licensbeviljande omfattar INTE rätten för dig att: (i) publicera, offentligt utföra och/eller visa, och/eller distribuera material till tredje part, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion i något datornätverk och/eller sänt eller publicerat medium; (ii) marknadsföra, sälja och/eller använda webbplatsen och/eller något material i kommersiella syften; (iii) systematiskt samla in och använda data och/eller innehåll, inklusive användning av dataspindlar, botar och/eller liknande datainsamlings-, mining- eller extraktionsmetoder; (iv) härledd användning av webbplatsen och/eller materialet; och/eller (v) använda, rama in och/eller använda ramtekniker för att omsluta någon del av denna webbplats (inklusive, men inte begränsat till, bilderna som finns på denna webbplats och/eller någon text eller layout/design på någon sida och/eller form som finns på en sida).

Förutom den begränsade licens som du har fått har du inte några andra rättigheter och/eller licenser, underförstått, genom hävdande av sakförhållanden och/eller på annat sätt, genom eller under något patent, några varumärken, någon upphovsrätt och/eller några äganderättigheter som tillhör Business Finland Oy, Visit Finland och/eller tredje part. All obehörig användning av denna webbplats kommer att säga upp det tillstånd och/eller den licens som beviljats av dessa villkor och kan bryta mot tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och varumärkeslagar, förordningar och konventioner.

ALLA RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN BEVILJAS ÄR RESERVERADE.

Varumärken

VisitFinlands logotyp är ett varumärke som tillhör Business Finland Oy, Visit Finland. Alla andra namn och/eller logotyper som nämns på denna webbplats är antingen varumärken, tjänstemärken eller registrerade varumärken som tillhör Business Finland Oy, Visit Finland och/eller respektive licensgivare och andra partner, och får inte kopieras, imiteras och/eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från oss och/eller våra licensgivare.

Ansvar 

Vi tillhandahåller webbplatsen för våra användare ”som den är” och förbehåller oss rätten att när som helst ändra sidorna eller begränsa tillgången till dem. Vi garanterar inte felfri eller oavbruten tillgång till webbplatsen och ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador som orsakas av användningen av den.

Vi ger ingen garanti för materialets lämplighet för ett visst ändamål, och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakas av att du använder informationen i den.

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster och/eller utgifter, inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden och tillhörande kostnader, (gemensamt ”anspråken”) som uppstår ur och/eller på något sätt i samband med din tillgång till och/eller användning av webbplatsen och/eller materialet i den utsträckning som begärs av oss efter eget gottfinnande.

Material som du har tillhandahållit oss med 

Genom att skicka in oombedd information (såsom feedback) som skickas till Business Finland via e-post eller via webbplatsen ger du oss rätt att använda och lämna ut det inlämnade materialet utan ersättning, om inte annat avtalats. Sådant material får användas, kopieras, distribueras, modifieras, utvecklas eller på annat sätt utnyttjas.

Du accepterar och bekräftar att materialet du skickar till webbplatsen ägs av dig eller att du har tillstånd att skicka det samt att materialet inte är olagligt eller på annat sätt opassande för publicering. Vi kräver också att du har vidtagit försiktighetsåtgärder för att upptäcka och ta bort virus från det inlämnade materialet. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort material som skickas till webbplatsen.

Sekretess och vår cookiepolicy

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Läs Visitfinland.coms sekretesspolicy och Business Finlands sekretesspolicy för organisatoriska kunder, yrkesverksamma och intressenter här: Business Finlands allmänna kund-, intressent- och marknadsföringsregister.

Information om de cookies som används på denna webbplats finns i vår cookiepolicy.

Övrigt

Business Finland Oy, Visit Finlands underlåtenhet att utöva eller hävda någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor utgör inte ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse i det eller något annat fall. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller delar av dem av någon anledning blir ogiltiga och/eller ogenomförbara ska resten av dessa användarvillkor förbli i full kraft och effekt och kommer att verkställas i största möjliga utsträckning för att påverka parternas avsikter. En domstol kommer att ersätta och/eller skriva om ogiltiga och/eller ogenomförbara villkor för att göra sådana villkor giltiga och verkställbara. All kommunikation och alla meddelanden som ska göras eller ges enligt dessa användarvillkor och/eller på denna webbplats kommer att vara på engelska, svenska eller finska. Alla meddelanden som krävs för Business Finland Oy, Visit Finland ska skickas skriftligen till företagets säte på Porkalankatu 1, FI-00180 Helsingfors, Finland för ansvarig avdelnings kännedom. Alla meddelanden till dig kommer att skickas via e-post till den e-postadress som du har angett.

Gällande lag och jurisdiktion

Du samtycker till att alla anspråk och tvister mellan Business Finland Oy, Visit Finland och dig som uppstår ur eller som på något sätt relaterar till dessa användarvillkor och/eller din användning av denna webbplats regleras av Finlands lagar, utan hänsyn till gällande principer för konflikter i någon annan jurisdiktion. Du samtycker till att du kommer att göra eventuella anspråk och/eller hantera tvister i den exklusiva jurisdiktionen för Helsingfors tingsrätt, Finland (”Helsingin käräjäoikeus” på finska) som första instans. Om du däremot är en användare som är konsument i Finland har du rätt att lämna in anspråk för andra fall i Finland i enlighet med obligatorisk finsk lagstiftning.